Forretningsorden

Forretningsorden for beboer/pårørenderådet på Plejecentret Margrethelund

Ved valg af beboer/pårørende er der én stemme pr. beboer – uanset antallet af fremmødte pårørende. Den person beboerne har tættest tilknytning til, regnes for nærmeste pårørende, uanset slægtsforhold.

Efter valg opfordres rådet til at have konstitueret sig inden for 3 uger med formand, næstformand, medlemmer og suppleanter.
Efter konstituering skal rådet orientere Hørsholm Seniorråd om valget, og Hørsholm Seniorråd kan herefter beslutte, om de ønsker en repræsentant med i rådet.
Suppleanter i rådet kan deltage i samtlige af rådets møder dog uden stemmeret.
Ved et medlems frafald træder 1. suppleanten ind først, dernæst 2. og 3. suppleanten.
Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.

Medlemmer og suppleanter stemmes ind i rådet for en periode på 2 år ad gangen og kan genvælges.

Ved rådets første møde fastsættes datoer for 4 årlige møder. Rådets fastsatte møder gennemføres uanset antal fremmødte.

Formanden indkalder til møde og udarbejder dagsorden. Dagordenspunkter skal afleveres senest 3 uger før afholdelsen af mødet og dagsorden udsendes senest 2 uger før mødets afholdelse.
I presserende tilfælde kan indkaldelsen til møde ske med 1 uges varsel.

Formanden foranlediger, at der bliver udfærdiget skriftligt referat.
Margrethelund renskriver og udsender referatet, som godkendes på rådets næste møde.

Rådet skal ses som et samarbejdsorgan til institutionen og som følge heraf handle overordnet. Rådet kan ikke behandle sager på enkeltpersoner.

Rådet er tillagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som tilgår rådet. Tavshedspligten fortsætter efter udtræden af rådet, jævnfør Forvaltningsloven og Straffeloven.