Embedslægen

Embedslægen kommer på vegne af Sundhedsstyrelsen på uanmeldt besøg. Formålet er at kvalitetssikre den sundhedsfaglige indsats på plejehjemmet.

Embedslægen har bl.a. fokus på, om der foretages den fornødne dokumentation af arbejdet, om der foreligger retningslinjer for pleje- omsorgsarbejdet, og om de hygiejniske forhold er i orden.

Embedslægen undersøger om beboernes medicin administreres korrekt, og det tilses om beboerne får en hensigtsmæssig ernæring, om der er adgang til aktiviteter og træning, og om den enkeltes rettigheder i forhold til lovgivningen respekteres.

Hørsholm Kommunes tilsyn

Hørsholm Kommune fører tilsyn med plejecentrene i kommunen gennem uanmeldte tilsyn. Tilsynet foregår som en samtale med udvalgte beboere på plejehjemmet. I samtalen bliver der blandt andet talt om trivsel, omsorg og aktiviteter med udgangspunkt i et spørgeskema. Der bliver sat fokus på den enkelte beboers opfattelse af situationen, samt på den tilsynsførendes objektive indtryk.

Øvrige tilsyn

Herudover fører Fødevarestyrelsen og Brandmyndighederne ved uanmeldte besøg kontrol med henholdsvis forholdene i afsnittenes køkkener og med brandsikkerheden i huset.

Alle besøg afrapporteres til os og til Hørsholm Kommune. Rapporterne fra Embedslægen og fra de kommunale tilsyn, samt fødevarestyrelsen kan du få udleveret, hvis du kontakter os.